Phil Thomas SOB Amateur Boxing Show Beechwood & Easterside SC Wednesday 27th March


Results

C.Stewart (Phil Thomas) SKILLS L.Ahmed (Sheffield Empire)

J.Thompson (Middlebeck WSPLIT N McEvoy (Newbiggin)

R.Adams (Phil Thomas) WPTSUN R.Deehan (Plains Farm)

B.Foster (Phil Thomas) LPTSUN J.Padgett (Sunderland)

J.Wilson (Phil Thomas) WPTSUN B.Clarkson (Meadowbank)

R.Readshaw (Phil Thomas) WPTSUN A.Hubery (Shildon)

P.Kieran (Phil Thomas) WSPLIT D.Sankey (Newbiggin)

B.Green (Phil Thomas) WSPLIT M.Walls (Wearmouth)

N.Sefton (Phil Thomas) LSPLIT R.Bailey (Hartlepool Catholic)

A.Jones (Phil Thomas) LSPLIT D.Burridge (Middlebeck)

C.Singh (Phil Thomas) WPTSUN S.Robertson (Walkerfield)

T.McGarry (Phil Thomas) WPTSUN T.Burn (Dunston)

A.Whitefoot (Phil Thomas) WPTSUN E.McKenzie (Bilton Hall)


Best Phil Thomas Boxer P.Kieran


Stewart red v Ahmed Thompson red v McEvoy Adams red v Deehan Foster red v Padgett Wilson red v Clarkson Readshaw red v Hubery Kieran red v Sankey Green red v Walls Sefton red v Bailey Jones red v Burridge Singh red v Robertson McGarry red v Burn Whitefoot red v McKenzie